Общи Условия

Настоящият документ урежда общите условия за ползване на предоставяните услуги от Денонощна Детска Клиника „ВЕЛАКЛИНИК“ посредством уебсайт www.velaclinic.bg и урежда договорните отношения между ”ВЕЛАКЛИНИК” и Клиентите, заявили желание и впоследствие встъпили в договорни отношения.

Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта www.velaclinic.bg.

І. ДЕФИНИЦИИ 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 

1.1. „IP адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;

1.2. Денонощна Детска Клиника „ВЕЛАКЛИНИК“ (наричано по-долу „ВЕЛАКЛИНИК“) е специализирано здравно заведение с денонощен режим на работа, създадено за доболнично лечение и профилактика на детските заболявания  от  първите дни след раждането на детето до  неговото израстване в юношеска възраст.

„ВЕЛАКЛИНИК” е собственост на „Медицински Център Велаклиник” ООД, регистрирано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 202615542, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 2, ет. 2, тел. номер: 0878 64 18 18, e-mail: office@velaclinic.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: https://www.velaclinic.bg;

1.3. www.velaclinic.bg/Уебсайтът www.velaclinic.bg (http://www.velaclinic.bg) е уебсайт (портал) – виртуален информационен ресурс, посредством който на КЛИЕНТИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информация относно предоставяни от Велаклиник услуги, както и информация за сключване на договор за абонаментни услуги, също описани в настоящите Общи условия;

1.4. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

1.5. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена;

1.6. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи;

1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта www.velaclinic.bg информационни услуги, както и Пациентите, получили Абонатен номер при плащане на дължимите суми и сключване на договор с Велаклиник.

1.8. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 

1.9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

ІI. ПРЕДМЕТ

2.1. „ВЕЛАКЛИНИК” чрез Уебсайта www.velaclinic.bg предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Основните характеристики на услугите, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

(1) възможност за избор на услуги, осъществявани от Велаклиник, а именно:

– месечен абонамент за ползване на услуги;

– Лаборатория

– Дневен стационар

– Платени прегледи

– Детска консултация

– Домашен стационар

(При избор на някоя от услугите в Сайта на Велаклиник, Потребителят получава пълна информация и детайли за отделните услуги. В случай, че не са получени в пълнота касаещи ги въпроси, то следва да се свържат с представител на Велаклиник за уточняване и изясняване на услугата).

(2) възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. www.velaclinic.bg предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти и други;

(3) възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционална форма за запитване в рамките на Интернет страницата, т.нар. „Свържи се със служител“. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни посочените полета и да избере бутон „Направи запитване”. Следва да се счита, че съответния потребител, отправил запитване по имейл до „ВЕЛАКЛИНИК”, не е сключил договор с „ВЕЛАКЛИНИК” за извършване на дадената услуга, а съгласно условията на настоящите Общи условия. „ВЕЛАКЛИНИК” не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, на Уебсайта www.velaclinic.bg.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://www.velaclinic.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.velaclinic.bg.

3.3. Всеки Потребител /Клиент следва да попълни полетата на Интернет страницата, включващи имена на родителите и на детето, рождена дата, телефон и e-mail за връзка.

Всеки Клиент има възможност да се свърже с Велаклиник и по посочените в сайта телефонни номера. Администратор/Регистратор на Велаклиник ще обслужи Клиента, като го консултира относно услугите, осъществявани от нас, както и ще даде насоки за встъпване в отношения помежду ни.

3.4. С натискане на отметката за съгласие и запознаване с Общите условия на сайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. След запознаване и съгласие с Общите условия, бутонът „Заяви Абонамент” става активен и Потребителят/Клиентът има възможност да заяви Абонаментно обслужване.

3.5. Изпратеното искане за Абонаментно обслужване чрез сайта се обработва от Администратор /Регистратор на Велаклиник, който обработва получените данни и изготвя Договор, който ще е действащ между Велаклиник като Изпълнител и Клиента/Потребителя като Клиент. С получаване на проекта на договор, Клиентът има възможност да се запознае с условията на договора и да предложи и обсъди корекции по неговите клаузи.

3.6. Изготвеният Договор се изпраща на Клиента по посочения от него e-mail адрес с описание на избраните услуги, дължимите суми за плащане, банкова сметка на Велаклиник, по която следва да се заплати дължимата такса, както и Абонатен номер на Клиента.

(„Абонатен номер” е уникален идентификационен номер, под който Велаклиник регистрира Клиента (детето/децата) в своята система и чрез него съхранява информация на леченията, посещения, заболяванията и всякаква подробна информация, проследяваща историята на Клиента).

3.7. След като Клиентът заплати дължимата такса за абонаментно обслужване, той може да посети Велаклиник и да използва услугите ни.

3.8. При първото си посещение в Клиниката, на Клиентът ще бъде предоставена възможност за сключване на Договор. При изричното договаряне на условията по него, се подписва от страните, като същият следва да НЕ се счита за „договор при общи условия”.

  1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРЕДМЕТ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

4.1. Договорът се сключва на български език. 

4.2. Договорът има действие до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2 или при условията на самия договор, договорени между страните.

4.3 Договорът е безсрочен и влиза в сила от момента на заплащане на услугите и подписване на договора на хартиен носител. Първоначалното плащане е в размер на 3 месечни такси за избрания от клиента абонамент/ услуги.
Договорът се сключва единствено при изрично съгласие на Клиентите и не съдържа неустойки и/или други обвързващи Клиента клаузи.

  1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „ВЕЛАКЛИНИК”. При извършване на промени в Общите условия, „ВЕЛАКЛИНИК” ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/Клиентите чрез публикуването им на Уебсайта www.velaclinic.bg. Промените в Общите условия влизат в сила спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/Клиентите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

  1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на „ВЕЛАКЛИНИК” или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

6.2. „ВЕЛАКЛИНИК” си запазва всички права посочени в предходната алинея.

6.3. Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на „ВЕЛАКЛИНИК” или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на „ВЕЛАКЛИНИК” върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от „ВЕЛАКЛИНИК”.

6.4. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на „ВЕЛАКЛИНИК” или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на „ВЕЛАКЛИНИК” или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

7.1. Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от „ВЕЛАКЛИНИК” на който и да е от потребителите на Интернет страницата.

7.2. „ВЕЛАКЛИНИК” не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

7.3. „ВЕЛАКЛИНИК” не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е потребител и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от потребител на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).

7.4. „ВЕЛАКЛИНИК” не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „ВЕЛАКЛИНИК”, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на „ВЕЛАКЛИНИК”.

7.5. „ВЕЛАКЛИНИК” не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

7.6. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.velaclinic.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на „ВЕЛАКЛИНИК” грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от „ВЕЛАКЛИНИК” за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. „ВЕЛАКЛИНИК” полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), нашата Политика (декларация) за поверителност на даннитеи свързаното българско и европейско законодателство. 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

  1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на „ВЕЛАКЛИНИК” или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.velaclinic.bg; 

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването; 

в/ при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
задълженията си;

г/ при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

д/ други предвидени в закона случаи.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10.2. Уебсайтът www.velaclinic.bg се поддържа от „ВЕЛАКЛИНИК” посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. „ВЕЛАКЛИНИК” не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта www.velaclinic.bg извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

10.3. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в Република България.

Настоящите Общи условия са приети на 26.09.2022 г.